POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operator de date OSCAR DOWNSTREAM S.R.L („OSCAR”), J23/492/2001, CUI RO 13991630, sediul social Județul Ilfov, Măgurele, Str. Atomistilor nr. 14  | adresa de corespondență Eminescu Office-Et. 6, Str. Mihai Eminescu nr. 108-112, București, Sector 2, tel: 0213182622, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru solicitări și notificări cu privire la prelucrarea datelor Dvs. de către OSCAR, va rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor („DPO”) OSCAR, Dl. Ștefan Zaharie Pop, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. OBIECTIVUL SI PRINCIPIILE POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica”) este redactată în conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației conexe („GDPR”), societatea OSCAR fiind pe deplin angajată în conformarea cu privire la acestea. Prezenta Politică privind protecția datelor se aplică atât utilizatorilor prezentului website, cât și oricărei persoane care vine în contact cu societatea OSCAR, în calitate de colaborator/ (reprezentant/angajat/prepus)/ client/  furnizor/ angajat/ candidat sau în calitate de persoană interesată în desfășurarea unei relații între profesioniști, de muncă etc.

În activitatea sa, Societatea OSCAR prelucrează date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice, precum datele cu caracter personal aparținând utilizatorilor acestui website, reprezentanților/ colaboratorilor/ partenerilor/ clienților/furnizorilor OSCAR. Datele cu caracter personal se referă la informațiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume, informații despre o persoană a cărei identitate este fie clară în mod evident, sau poate fi, cel puțin, stabilită prin obținerea unor informații suplimentare. În cazul în care datele despre o astfel de persoană sunt prelucrate, această persoană este denumită „persoană vizată” în înțelesul GDPR.

Obiectivul prezentei Politici este de a proteja libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OSCAR și de a informa persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate asupra drepturilor ce le revin potrivit GDPR, stabilind totodată și principiile și obligațiile pe care OSCAR prin angajații săi și, după caz, persoanele împuternicite de OSCAR, trebuie să le respecte și să le îndeplinească atunci când prelucrează date cu caracter personal.

În conformitate cu principiile respective, OSCAR se asigura că datele cu caracter personal sunt:

  • prelucrate numai in scopuri legitime și clar definite
  • exacte, adecvate, pertinente si neexcesive
  • prelucrate în mod corect și in conformitate cu dispozițiile legale și in mod securizat
  • prelucrate intr-un mod transparent, prin informarea persoanelor vizate și respectarea drepturilor acestora
  • păstrate numai pe perioada necesară
  • prelucrate și documentate într-un mod care să demonstreze respectarea normelor privind protecția datelor
  • transferate terților doar cu obligativitatea luării unor măsuri adecvate de precauție.

Securitatea datelor: Pentru protecția datelor Dvs., OSCAR a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile Dvs., vă vom notifica respectând prevederile legale.

În utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, OSCAR respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Protejarea sferei Dvs. private în timpul utilizării site-ul nostru web și/sau a desfășurării relațiilor contractuale, precontractuale, de colaborare sau de orice altă natură, reprezintă pentru noi un aspect extrem de important.

De aceea, va informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

II. SCOPURILE, CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI TEMEIURILE  

În conformitate cu prevederile GDPR, datele prelucrate de OSCAR prin intermediul acestui website și/sau în desfășurarea activității sale, pot fi următoarele și folosite în scopuri precum:

a) în scopul comunicării cu colaboratorii, potențialii parteneri și partenerii contractuali, după caz, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, funcție reprezentanți/colaboratori/împuterniciți/prepuși și date de contact (număr telefon, adresa email etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a), b) și/sau f) din GDPR, după caz;

b) În scopul desfășurării activităților de contractare și derulare a relațiilor contractuale diverse (cu clienți /furnizori), inclusiv pentru operațiuni precum: vânzarea, derularea plaților și întocmirea documentelor financiar-contabile,  pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:  nume, prenume, adresa și datele de plata, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) și f) din GDPR, după caz;

c) În scopul desfășurării activităților de contractare și executare a contractelor de vânzare produse petroliere en-gros, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, funcția, locul de munca, departament, nr. de telefon, adresa de e-mail, date din CI, date din permisul de conducere, precum și semnături, în temeiul art. 6 alin. (1) lit b) din GDPR;

d) În scopul desfășurării activităților de contractare și executare a contractului de vânzare carburanți pe baza de cardului OSCAR, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:   nume și prenume, nume de utilizator, funcție reprezentant client, număr de telefon, adresa de e-mail, date card, date din CI client/reprezentant client, semnături, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) și f) din GDPR, după caz;

e) În scopul facturării electronice și notificării (în special cu privire la clienții deținători de card OSCAR), pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:   adresa de e-mail și număr de telefon mobil, în temeiul art. 6, alin (1), lit. a), b), c) și f) din GDPR, după caz;

f) În scopul protejării bunurilor, persoanelor și spațiilor aparținând sau operate de OSCAR (stații de distribuție carburanți, sediu principal sau secundare), prin utilizarea dispozitivelor și sistemelor de monitorizare video, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: imaginea dvs. prin mijloace automatizate și numărul de înmatriculare al vehiculului Dvs, în baza art. 6 alin. (1) lit c) și/sau f) din GDPR, după caz;

g) În desfășurarea activităților serviciului de suport de tip call center/help desk/OSCAR Care, pentru clienții deținători de card OSCAR/potențiali clienți, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, număr de telefon, locul de munca, număr de înmatriculare, voce, înregistrarea convorbirii, în temeiul art. 6, alin (1), lit. a), b) și f) din GDPR, după caz;

h) În desfășurarea activităților de marketing, campanii publicitare, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, imagine, voce, date de contact sau alte date impuse de prevederile fiscale și/sau referitoare la loteriile publicitare, în temeiul art. 6 alin. (1) lit a), c) și f) din GDPR, după caz; prevederile prezentului subpunct se completează cu precizările și informările efectuate și ulterior,  de la caz la caz, cu ocazia oricărei campanii publicitare sau activități de marketing desfășurate;

i) În desfășurarea activităților de mecenat și sponsorizare, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, imagine, voce, date de contact, după caz și date medicale sau alt tip de date sensibile, furnizate în mod voluntar de către solicitant, și/sau alte date impuse de prevederile fiscale, în temeiul art. 6 alin. (1) lit a), c) și f) din GDPR, după caz;

j) Pentru transferul/transmiterea unor drepturi reale sau a unor dezmembraminte ale acestora către OSCAR (vânzare/cumpărare imobile, constituire garanții/închiriere/folosință/superficie etc.), pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:  nume și prenume, datele cuprinse în documentul de identitate/ titlul de proprietate/ datele cuprinse în extrasul de Carte Funciara/ certificatul de atestare fiscala/ certificatul energetic, precum și date cu caracter personal ale unor persoane cu care OSCAR nu are o relație directa, cuprinse în istoricul dreptului de proprietate (OSCAR efectuând o analiza a oportunității realizării respectivului transfer), cum ar fi, dar nelimitat la date privind membrii de familie ai solicitantului/deținătorului, reprezentanții legali ai acestuia sau alte persoane care apar în istoricul dreptului de proprietate, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) și f) din GDPR, după caz;

k) Pentru soluționarea cererilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor Dvs., pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:  numele și prenumele și datele de contact furnizate de Dvs., în baza art. 6 alin. (1) lit a), b) și/sau f) din GDPR, după caz;

l) În activitatea de administrare și mentenanță a acestui website, inclusiv prin utilizarea de cookies, în scopul  asigurării de interacțiuni adecvate, rapide și facile intre utilizator și website, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:  categorii de interese, limba preferata de utilizator, locație, tehnologie, deviceuri, browser, IP sau alti identificatori ai dispozitivelor cu care se accesează acest website, în temeiul art. 6 alin. (1) lit a) și f) din GDPR, după caz. Acest website utilizează Google Analytics, care reprezintă un serviciu de analiza al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. (furnizor certificat Safe Shield), care la rândul sau, utilizează cookies. Pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea privind Politica de cookies (de introdus link);

Vă atragem atenția că în urma introducerii datelor Dvs. cu caracter personal în una dintre secțiunile acestui website, vă exprimați acordul expres și neechivoc pentru că OSCAR- deținătorul acestui website, să poată folosi aceste date în scopul pentru care ați furnizat datele.

m) În scopul desfășurării operațiunilor de recrutare de personal, inclusiv prin completarea formularului disponibil la secțiunea Cariere de pe acest website și pentru accesarea secțiunii Contractare online/Contact/Cerere oferta, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:  nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, iar în cazul secțiunii Cariere, inclusiv date din CV-ul dvs, în baza art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR;

n) În scopul desfășurării relațiilor de munca (prelucrări de date pentru executarea contractelor de munca, îndeplinirea obligațiilor legale și/sau îndeplinirea unui interes legitim),  pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:  date cu caracter personal ale salariaților sai, astfel cum acestea au fost detaliate în nota de informare furnizată salariaților,  în baza art. 6 alin. (1) lit. b), c) și f) din GDPR, după caz, iar uneori, în unele situații specifice, comunicate punctual, OSCAR poate prelucra anumite date ale salariaților în temeiul consimțământului acestora, în baza art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

o) în scopul efectuării raportării ESG, a efectuării declarației nefinanciare și a efectuării calculului amprentei de carbon a companiei, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: gen, adresă, mod de deplasare către și de la punctul de lucru OSCAR, sau orice alte date necesare în efectuarea raportărilor și calculațiilor anterior menționate.

III. DURATA PRELUCRĂRII

Datele Dvs. personale sunt stocate doar pe durata și în măsură în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau daca există o obligație legala în acest sens.

În cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoană de contact al/a unui potențial client / client, potențial furnizor / furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri al OSCAR, datele personale se păstrează pe durata executării contractului sau în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.

Datele obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video de la sediile noastre se păstrează pentru o perioada de 20 de zile de la data înregistrării, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident, caz în care se păstrează până la soluționarea incidentului.

Datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea OSCAR se păstrează în arhiva OSCAR în conformitate cu termenele legale în vigoare (conform prevederilor Legii Contabilității și altor acte normative incidente), calculate de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative.

În cazul CV-urilor transmise prin intermediul acestui website, acestea sunt stocate pentru o durată de 18 luni.

Pentru prelucrările de date personale întemeiate pe consimțământul Dvs., datele personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului, cu excepția cazului în care legea prevede o alta perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesara pentru exercitarea sau apărarea drepturilor OSCAR.

Datele personale se vor stoca: (i) până la soluționarea reclamațiilor, în cazul neimplicarii organelor de urmărire penală sau (îi) până la soluționarea plângerii penale/procesului penal, în cazul în care, ca urmare a reclamației, s-a formulat o plângere penală de partea vătămată.

În scopul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale OSCAR, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție sau pe durata necesară exercitării și apărării drepturilor și intereselor OSCAR, în conformitate cu procedurile legale aflate în derulare.

După expirarea termenelor de mai sus, datele Dvs. personale se șterg și/sau se distrug din evidentele OSCAR.

IV. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În desfășurarea activității sale și pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, OSCAR utilizează serviciile diferiților contractanți, unii acționând că operatori independenți, alții acționând că persoane împuternicite de OSCAR.

Datele personale menționate anterior pot fi transmise, disponibile sau furnizate următorilor terți, în cazuri specifice, precum:

  • autorități publice/instanțe de judecata și/sau organe/instituții competente să efectueze controale/inspecții asupra activității sau bunurilor OSCAR, auditori/prestatori de servicii externalizate/notari/avocați/persoane afiliate etc., care solicită OSCAR să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acestuia din urma de a respecta o cerință legala sau de a proteja drepturile și bunurile societății sau ale altor entități sau persoane, ori în scop de valorificare a unui interes legitim;
  • către terti potențiali achizitori sau achizitori, în cadrul unor activități de due diligence, în cazul în care se negociază un transfer de părți sociale/ părți sau întreaga activitate a societății, dacă respectivele date aparținând persoanelor vizate fac parte din documentația supusă analizei/au legătură cu activele reprezentând obiectul analizei/tranzacției.

Exemple de destinatari pot fi: societăți cu profil al activității în sfera IT/ financiar-contabila (auditori, consultanți etc) / juridică (avocați, notari), de întreținere tehnica, operatori de servicii web/call center, agenții de publicitate și operatori care oferă servicii legate de social media, sondaje/studii de piață, autorități și instanțe/persoane fizice sau juridice afiliate.

În situația în care OSCAR transferă date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spațiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai dacă Comisia Europeana a confirmat că exista un nivel adecvat de protecție a datelor sau alte măsuri de protecție adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protecția datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informațiilor publice disponibile la data efectuării transferului.

V. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

Dreptul la informare - dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor Dvs. personale efectuate de către OSCAR.

Dreptul la rectificare - dreptul de a obține, fară întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care vă privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete.

Dreptul la ștergere - Puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal daca scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai exista, daca procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele Dvs. sau dacă procesarea se bazează pe acordul Dvs., acord pe care doriți să-l revocați. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediata a datelor Dvs., de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

Dreptul la limitarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: (i) Contestați corectitudinea datelor Dvs., acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor Dvs., (îi) procesarea datelor Dvs. cu caracter personal contravine prevederilor legale, Dvs. vă opuneți însă ștergerii acestora și solicitați o limitare a utilizării acestor date, (iii) nouă nu ne mai sunt necesare datele Dvs. cu caracter personal în scopul prevăzut, Dvs. însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor Dvs. cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele Dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsură în care procesam aceste date în baza consimțământului Dvs. sau pentru executarea unui contract intre noi, prelucrarea facandu-se prin procese automatizate.

Dreptul la opoziție dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de OSCAR având că temei juridic interesul legitim al acestuia.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul Dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului vă avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii, rămânând în continuare valabila.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativa.

Dreptul la reclamație Daca sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor Dvs. cu caracter personal, lezând astfel drepturile Dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările Dvs.

Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați oricând justiției, precum și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau (pentru actualitatea datelor de contact) accesând site-ul web www.dataprotection.ro

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de OSCAR, prin transmiterea unei notificări (datate și semnate) la adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal -DPO OSCAR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Vom încerca să răspundem solicitării Dvs. în termen de 30 de zile, termenul putând fi prelungit, însă, în condițiile legii, în cazul unei solicitări complexe, numărului mare de solicitări primite sau imposibilității de a vă identifica într-un termen util.

RO | EN